Prijava sažetaka

Prijava sažetaka

 

Pozivaju se sudionici kongresa da predstave svoj znanstveni rad kao posterski sažetak. Nema ograničenja u broju prijavljenih sažetaka. Krajnji rok za prijavu posterskih sažetaka je 30. lipnja 2022. godine.

 

Upute za izradu posterskog sažetka

 

Kako biste prijavili posterski sažetak, potrebno je izraditi Korisnički račun kroz sustav za registraciju. Nakon izrade korisničkog računa, u kategoriji Moji sažetci, moguće je kreirati novi sažetak ili pristupiti prethodno prijavljenim sažetcima.

 

Nakon odabira Kreiraj novi sažetak u iskočnom prozoru upišite naslov sažetka i odaberite sekciju te spremite promjene.


Posterski sažetak može biti prijavljen u jednoj od sljedećih sekcija:

- Hematologija

- Hemostaza

- Kardiovaskularne bolesti

D - Endokrinologija

- Koštane bolesti

- Kronične bolesti

- Autoimune bolesti

- Nutricija

- Infektivne bolesti i COVID-19

- Pedijatrijska laboratorijska medicina

- Laboratorijska toksikologija

- Molekularna dijagnostika

- POCT

- Sportska medicina

- Novi biomarkeri

- Nove tehnologije

- Prikaz slučaja

- Izvananalitička faza

- Biostatistika

- Upravljanje laboratorijem

- Menadžment u sustavu zdravstvene zaštite

- Ostalo

 

Korak 1/3 – Autori i ustanove

Molimo da ovdje unesete sve Vaše ustanove redoslijedom kojim želite da budu u verziji za ispis. Novu ustanovu dodajete odabirom opcije Dodavanje nove ustanove.

 

Molimo da ovdje navedete sve autore punim imenom i prezimenom redoslijedom kojim želite da budu u verziji za ispis. Svi autori moraju imati dodijeljenu ustanovu. Novog autora dodajete odabirom opcije Dodajte koautora. Odaberite autora za dopisivanje čija će se e-mail adresa prikazati na kraju sažetka.

 

Koraci 2/3 i 3/3 – Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku

 

Sažetci se prijavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku i strukturirani prema sljedećim podnaslovima:

 • Uvod – hipoteza i cilj
 • Materijali i metode – opis metoda/ispitanika korištenih u istraživanju, navedena statistička analiza
 • Rezultati – dobiveni rezultati uz pripadajuće vrijednosti statističke značajnosti
 • Zaključak – zaključak prema rezultatima i ciljevima istraživanja


Sažetak ne smije sadržavati tablice, slike i reference. Potrebno je izbjegavati korištenje nestandardnih kratica. Najveći dopušteni broj riječi u sažetku je 300 (bez naslova sažetka, imena i ustanove autora).

 

Odabirom opcije Završi kreirali ste sažetak, a obavijest o kreiranom sažetku će Vam biti poslana na e-mail adresu. Otvara se stranica sa svim Vašim sažetcima koje možete pregledati, uređivati ili brisati. Nakon svakog uređivanja sažetka i odabirom opcije Završi na Vašu e-mail adresu će biti poslana obavijest.

 

 

Kvalitetu sažetaka ocjenjivat će Znanstveni odbor kongresa prema tehničkim i znanstvenim kriterijima:

 • Priprema sažetka sukladno danim uputama
 • Naslov sažetka koji odražava temu ili zaključak istraživanja
 • Jasno postavljena hipoteza i cilj istraživanja
 • Sustavno opisane korištene metode i ispitanici
 • Primjereno korištenje statističkih metoda
 • Rezultati iskazani primjerenim statističkim pokazateljima
 • Zaključci proizlaze iz rezultata i sukladni su ciljevima istraživanja
 • Znanstveni i stručni doprinos za laboratorijsku medicinu

 

Sažetci će biti objavljeni u posebnom izdanju časopisa Biochemia Medica. Uvjet za objavu sažetka je plaćena kotizacija za sudjelovanje na kongresu jednog autora sažetka. Preporučeno je lektorirati sažetak jer recenzija sažetka nije predviđena.

Upute o izradi e-postera bit će poslane autorima nakon prihvaćanja posterskog sažetka. Ukoliko autori sa svojim posterom žele sudjelovati u izboru za najbolji poster, obavezni su svoj rad predstaviti komisiji Znanstvenog odbora u za to predviđeno vrijeme. 

 

Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju posterskih sažetaka najkasnije do 25. srpnja 2022. godine.  

POD POKROVITELJSTVOM